دبی خروجی هوا در کمپرسورهای هوا چیست؟

میزان حجم هوای خروجی از کمپرسور بر حسب لیتر بر دقیقه را دبی خروجی هوا می‌گویند.