ظرفیت سوراخکاری در دریل

منظور از ظرفیت سوراخکاری حداکثر قطر سوراخی است که دریل میتواند ایجاد کند که به قدرت دریل، ظرفیت سه نظام، شماره مته و جنسی که سوراخکاری روی آن انجام میشود بستگی دارد.