گشتاور در ابزارهای الکتریکی چیست؟

در موتورهای الکتریکی، میزان نیرویی که موتور ایجاد میکند را گشتاور می گویند. گشتاور دستگاه حداکثر نیرویی است که می تواند به سَری دستگاه منتقل شود. این مورد در پیچ گوشتی های الکتریکی و بکس های برقی و بادی ازاهمیت بالایی برخوردار است. در دستگاه هایی که دارای گیربکس هستند، می توانید بوسیله گیربکس، سرعت دستگاه را کم کرده و در عوض گشتاور آن را افزایش دهید.