قابلیت کنترل سرعت چیست؟

این قابلیت به این معناست که با بیشتر فشردن کلید دریل (کلید دیمر دار)، بر سرعت چرخش آن افزوده می شود. انواعی از دریل ها که این قابلیت را دارند در چند موقعیت بر سایر دریل ها دارای ارجحیت اند.

الف)برای بستن و باز کردن پیچ ها

ب) برای سوراخکاری در سطوح صیقلی (مانند سرامیک ها) که امکان سر خوردن نوک مته در ابتدای کار وجود دارد. البته در برخی دریل ها قابلیت تنظیم سرعت به صورت گیربکسی و 2 حالته تعبیه شده است که در برخی موارد به کار می آید.