ظرفیت سه نظام دریل

ظرفیت سه نظام بدان معنی است که یک سه نظام، مته با چه شماره ای را میتواند در خود نگه دارد. به عنوان مثال سه نظام 16 میتواند مته از شماره حداقل 1.5 تا حداکثر 16 میلیمتر را در خود نگه دارد.