تعداد سیلندر (پیستون) در کمپرسورهای باد چیست؟

هرچه تعداد سیلندرهای کمپرسور بیشتر باشد مخزن سریع تر پر می‌شود. همچنین صدای دستگاه نیز به دلیل تعداد بالا و پایین شدن کمتر پیستون‌ها در هر یک از مخزن‌ها، صدای دستگاه کاهش می‌یابد.