حرکت پاندولی تیغه اره عمود بر

حرکت پاندولی به حرکت رو به جلو و عقب تیغه ی اره عمود بر گفته می شود که بوسیله ی بازویی خاص ایجاد می شود. به این ترتیب که تیغه علاوه بر حرکت بالا و پایین، به منظور برش سریعتر و راحت تر، همانند پاندول ساعت به جلو و عقب نیز حرکت می کند.