کلید گازی در دریل

کلید گازی کلیدی است که برای کنترل سرعت به کار میرود. هر چه این کلید را بیشتر فشار دهید سرعت بیشتر میشود. بعضی دریل‌ها مانند دریل 2210 رونیکس هم کلید گازی دارد و هم دیمر.