انواع سه نظام دریل چیست؟

سه نظام (Chuck) اتوماتیک و یا آچار خور: سه نظام قطعه ای است که مته (Bit) یا سَری های دیگر همچون سنگهای سمباده زنی، پیچ گوشتی های 2 سو و 4 سو، انواع بکس را درون آن سوار می کنند. سه نظام ها یا با آچار مخصوص سه نظام، باز و بسته می شوند و یا با دست. پیشنهاد میکنیم اگر سرعت تعویض سری ها برایتان خیلی اهمیت ندارد مدلی را بخرید که با آچار بسته می شود.