دامنه اندازه گیری تراز لیزری

برای تراز های لیزری یک دامنه اندازه گیری مشخص میشود که نشان دهنده فاصله ای است که لیزر تراز قابل رویت است. واحد دامنه اندازه گیری متر است.

برای مثال مدل GPL5 بوش دارای دامنه اندازه گیری ۳۰ متر است. البته باید توجه داشت که در شرایط نوری فضای باز در تابش آفتاب این رنج افت میکند.

در فضاهای بسته میتوان روی این عدد حساب کرد. برای افزایش دامنه اندازه گیری میتوان از دتکتور (آشکار ساز) استفاده کرد.در انتخاب دکتور باید توجه داشته باشید که برای ترازی که خریداری کرده اید قابل استفاده باشد. معمولا اگر کلاس تراز های معرفی شده برای آشکار ساز یکی باشد قابل استفاده خواهد بود.