قابلیت ترمز الکترونیک چیست؟

این قابلیت باعث توقف سریع دستگاه پس از رها کردن دکمه ی آن است. بدین صورت که پس از استفاده از دستگاه نیازی نیست صبر کنید تا دستگاه از حرکت بایستد و آن را بر روی زمین بگذارید. این قابلیت به صورت هوشمند دستگاه را به محض رها کردن دکمه ی آن متوقف می کند. برخی دریل ها، فرزها، اره ها و سایر انواع دستگاه ها این قابلیت را دارند.