دسته ای از ابزارهایی که در صنعت ساختمان و منازل کاربرد گسترده ای دارند ابزار الکتریکی و روشنایی هستند. محصولات این دسته شامل کلید پریزها ، فیوز و جعبه فیوز ، چندراهی برق و... هستند. دسته پرکاربرد دیگر نیز محافظ ها هستند که به منظور نگهداری ایمن از لوازم الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد. برندهای مهم در این دسته از محصولات برننشتول، خیام الکتریک، پارت الکتریک، فردان الکتریک و .... هستند.

نمایش بیشتر